ไทย

 

v

VOTech
online voting system
VOTech คือ Web application การโหวตแบบออนไลน์ มีฟังก์ชันการใช้งานหลัก 4 ฟังก์ชัน: ระบบสร้างฟอร์มการโหวต ระบบกำหนดสิทธิการโหวต ระบบการโหวตแบบออนไลน์ และ ระบบแสดงผลการโหวต
สร้างฟอร์มการโหวตตามที่คุณต้องการ
(A)
(B)
(C)
(D)
VOTech มีรูปแบบฟอร์มการโหวตหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกสร้างฟอร์มการโหวตตามที่คุณต้องการ1 ได้แก่
(A) ฟอร์มการแสดงตนเป็นฟอร์มสำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ทำการโหวตหรือเป็นการนับองค์ประชุม
(B) ฟอร์มการโหวตเห็นชอบเป็นฟอร์มสำหรับโหวตเลือกเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในหัวข้อการโหวตนั้นๆ โดยหัวข้อการโหวตสามารถกำหนดได้เองจากผู้สร้างฟอร์ม
(C) ฟอร์มการโหวตรับรองเป็นฟอร์มสำหรับโหวตเลือกรับรองหรือไม่รับรองในหัวข้อการโหวตนั้นๆ โดยหัวข้อการโหวตสามารถกำหนดได้เองจากผู้สร้างฟอร์ม
(D) ฟอร์มการโหวตเลือกรายการเป็นฟอร์มสำหรับโหวตเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง โดยหัวข้อและตัวเลือกการโหวตสามารถกำหนดได้เองจากผู้สร้างฟอร์ม
สิทธิการโหวต
Personal Identification Number [ PIN ]
• • • • 
4-digit number
VOTech สามารถกำหนดสิทธิผู้เข้าโหวตได้โดยอาศัย PIN แบบสุ่ม 4 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นจากระบบ โดย PIN ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ PIN แบบระบุตัวตน เป็น PIN ที่ระบุชื่อผู้โหวต และ PIN แบบไม่ระบุตัวตน เป็น PIN ที่ไม่ระบุชื่อผู้โหวต
เงื่อนไขที่จะช่วยให้การโหวตของคุณเป็นความลับมากยิ่งขึ้น
VOTech สามารถตั้งเงื่อนไขต่างๆ สำหรับฟอร์มการโหวตได้ดังนี้
1. นับองค์ประชุมก่อนการโหวต เป็นเงื่อนไขที่ให้ผู้โหวตทำการยืนยันตัวตนจาก PIN ก่อนทำการโหวต เมื่่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการนับองค์ประชุมจึงจะสามารถเริ่มต้นทำการโหวต
2. สลับรายการ เป็นเงื่อนไขเพื่อสลับลำดับรายการตัวเลือกแบบสุ่มในฟอร์มการโหวต2
3. ใช้ตัวเลขแทนตัวเลือก เป็นเงื่อนไขสำหรับแทนที่ตัวเลือกในฟอร์มการโหวตด้วยตัวเลข3
4. ลงมติลับ เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผลการโหวตนี้มาจากใคร
5. ใช้รหัสแบบไม่ระบุตัวตน เป็นเงื่อนไขสำหรับเลือกใช้ PIN แบบไม่ระบุตัวตน ถ้าไม่เลือกเงื่อนไขนี้จะเป็นการใช้ PIN แบบระบุตัวตน

นอกจากนี้ VOTech ยังมีการเข้ารหัสผลการโหวต (Data encryption) และไม่อนุญาติให้มีการลบหรือแก้ไขข้อมูลการโหวต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความโปร่งใสมากที่สุดในการโหวตของคุณ
โหวตแบบออนไลน์
เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
VOTech คือ Web application การโหวตแบบออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเข้าร่วมการโหวตได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน็ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และเข้าใช้งาน VOTech ผ่านทางหน้า Web browser4 โดย VOTech ได้มีการออกแบบฟอร์มการโหวตให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับหน้าจอการแสดงผลในทุกๆ ขนาด (Responsive Web Design)
แสดงผลได้ทันทีเมื่อคุณต้องการ
VOTech สามารถแสดงผลการโหวตที่มีการเรียงลำดับผลโหวตจากมากไปน้อยได้ทันทีเมื่อทำการปิดระบบโหวต นอกจากนี้ VOTech ยังมีหน้า Web page สำหรับแสดงผลการโหวตโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ดูแลสามารถควบคุมการเปิดหรือปิดการแสดงผลโหวตได้โดยตรง
1. ผู้สร้างฟอร์มการโหวตสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการโหวตได้ตามรูปแบบที่มีอยู่ในระบบ
2. เงื่อนไขนี้มีเฉพาะฟอร์มการโหวตเลือกรายการ
3. เงื่อนไขนี้จะทำการสลับรายการตัวเลือกโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มการโหวตเห็นชอบ และฟอร์มการโหวตรับรอง
4. รองรับการทำงานได้ดีใน browser รุ่นใหม่ (Google Chrome version >29.0, Microsoft Edge version >11.0, Firefox version >22.0, Safari version >10.0, Opera version >48.0)
Alpha-Infinite Sci and Tech
098-799-9369
admin@a-ist.com
ah.pakk
Copyright © 2023 Alpha-Infinite Sci and Tech. สงวนสิทธิ์ทุกประการ