ไทย

 

v

SUsense
sensory evaluation & analysis system
SUsense คือ Web application การประเมินทางประสาทสัมผัสแบบออนไลน์ มีฟังก์ชันการใช้งานหลัก 3 ฟังก์ชัน: ระบบการสร้างแบบทดสอบ ระบบการสรุปผลแบบสอบถาม และ ระบบการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ
แบบทดสอบที่ครอบคลุมทุกการทดสอบ
แบบทดสอบที่ครอบคลุมทุกการทดสอบ
SUsense มีระบบการสร้างแบบทดสอบที่ประกอบไปด้วย
 - แบบสอบถามก่อนการทดสอบ
 - แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส
 - แบบสอบถามหลังการทดสอบ
SUsense มีระบบการสร้างแบบทดสอบที่ประกอบไปด้วยแบบสอบถามก่อนการทดสอบ แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส และแบบสอบถามหลังการทดสอบ
สร้างแบบสอบถามตามที่คุณต้องการ
SUsense สามารถสร้างแบบสอบถามก่อนและหลังจากการทดสอบชิม โดยมีรูปแบบของแบบสอบถามหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกสร้างตามที่คุณต้องการ1 ดังนี้
1. คำอธิบาย เป็นการแสดงข้อความที่ต้องการอธิบายไว้ในแบบสอบถาม
2. กรอกข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่มีช่องว่างสำหรับตอบคำถาม
3. เลือกรายการ (1 รายการ) เป็นแบบสอบถามที่มีตัวเลือกให้เลือก โดยผู้ทำแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ
4. เลือกรายการ (มากกว่า 1 รายการ) เป็นแบบสอบถามที่มีตัวเลือกให้เลือก โดยผู้ทำแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

นอกจากนี้ SUsense ยังสามารถตั้งเงื่อนไขต่างๆ ในแบบสอบถามได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแสดงแบบสอบถามทั้งแบบแสดงต่อจากหัวข้อก่อนหน้าหรือขึ้นหน้าใหม่ การบังคับตอบแบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามแล้วไม่ให้ย้อนกลับมาแก้ไข การเพิ่มช่องข้อความของตัวเลือกสำหรับกรอกข้อมูล2 และการข้ามข้อแบบสอบถามในกรณีเลือกตัวเลือกที่กำหนด3
มากกว่าการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามก่อนการทดสอบ
แบบสอบถามก่อนการทดสอบชิมของ SUsense นอกจากจะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ทดสอบชิม ยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มของผู้ทดสอบชิม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ หรือข้อมูลอื่นๆตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการจำแนกกลุ่มในขั้นตอนของการแสดงหรือวิเคราะห์ผลการทดสอบชิมตามที่คุณต้องการ
แบบสอบถามก่อนการทดสอบชิมของ SUsense นอกจากจะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ทดสอบชิม ยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มของผู้ทดสอบชิม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ หรือข้อมูลอื่นๆตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการจำแนกกลุ่มในขั้นตอนของการแสดงหรือวิเคราะห์ผลการทดสอบชิมตามที่คุณต้องการ
แบบสอบถามหลังการทดสอบ
แบบสอบถามหลังการทดสอบ
SUsense มีระบบการสร้างแบบสอบถามหลังการทดสอบชิม เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลตามที่คุณต้องการหลังจากการชิมเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถใส่ข้อความสำหรับแสดงหลังจากการทดสอบชิมเสร็จสิ้น
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส
เรามีให้คุณเลือกมากกว่า
SUsense มีแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสหลากหลายรูปแบบ4 ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ Duo Trio / Triangle / Two out Of Five / Simple Difference / Paired Preference / Paired Comparison / 2-AFC / 3-AFC / Hedonic 5 scale / Hedonic 7 scale / Hedonic 9 scale / Just right scale / Just right (3 Scale) / QDA / Ratio Profile / Acceptance / FACT / Ranking / Time Intensity Descriptive Analysis / Difference-from-control test / A Not A
SUsense มีแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสหลากหลายรูปแบบ4 ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ Duo Trio / Triangle / Two out Of Five / Simple Difference / Paired Preference / Paired Comparison / 2-AFC / 3-AFC / Hedonic 5 scale / Hedonic 7 scale / Hedonic 9 scale / Just right scale / Just right (3 Scale) / QDA / Ratio Profile / Acceptance / FACT / Ranking / Time Intensity Descriptive Analysis / Difference-from-control test / A Not A
ตัวอย่างและคำอธิบาย
ตัวอย่างและคำอธิบาย
SUsense สามารถเพิ่มจำนวนตัวอย่างสำหรับการทดสอบชิม พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเข้าไปในการทดสอบเพื่อให้ผู้ชิมมีความเข้าใจถึงข้อกำหนดในการทดสอบชิม
เลือกแสดงได้เองตามต้องการ
ลำดับการทดสอบ
SUsense สามารถเลือกรูปแบบการแสดงแบบทดสอบชิมได้ทั้งแสดงแบบทดสอบทั้งหมดในหน้าเดียวแบบแนวตั้ง แสดงแบบทดสอบทั้งหมดในหน้าเดียวแบบแนวนอน หรือแสดงแบบทดสอบทีละหน้า นอกจากนี้ยังสามารถจัดลำดับการแสดงการทดสอบจาก ตัวอย่าง ลักษณะคุณภาพ และชนิดแบบทดสอบ5 ได้ตามต้องการ เพื่อให้แบบทดสอบมีรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด
SUsense สามารถเลือกรูปแบบการแสดงแบบทดสอบชิมได้ทั้งแสดงแบบทดสอบทั้งหมดในหน้าเดียวแบบแนวตั้ง แสดงแบบทดสอบทั้งหมดในหน้าเดียวแบบแนวนอน หรือแสดงแบบทดสอบทีละหน้า นอกจากนี้ยังสามารถจัดลำดับการแสดงการทดสอบจาก ตัวอย่าง ลักษณะคุณภาพ และชนิดแบบทดสอบ5 ได้ตามต้องการ เพื่อให้แบบทดสอบมีรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด
ให้ SUsense ช่วย
เตรียมการทดสอบ
ให้ SUsense ช่วย
เตรียมการทดสอบ
SUsense มีระบบการสร้างชุดทดสอบที่มีการออกรหัสแบบทดสอบสำหรับใช้เข้าทำการทดสอบ รวมถึงรหัสตัวอย่าง และการจัดลำดับการเสิร์ฟแบบอัตโนมัติ และ SUsense สามารถส่งออกข้อมูลชุดแบบทดสอบในรูปแบบของไฟล์ Excel และไฟล์ TXT และยังสามารถส่งออกใบรหัสเตรียมตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ประกอบการเตรียมตัวอย่างชิม นอกจากนี้ SUsense ยังมีระบบการตั้งช่วงวันที่เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเปิดระบบให้เข้าทำแบบทดสอบ และระบบพรีวิวสำหรับแสดงตัวอย่างแบบทดสอบที่ถูกสร้างขึ้น
แบบทดสอบ
ที่เข้าทำได้จากทุกอุปกรณ์
=
SUsense ได้มีการออกแบบฟอร์มแบบทดสอบ6 และแบบสอบถามให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของฟอร์มให้เหมาะสมกับหน้าจอการแสดงผลในทุกๆ ขนาด (Responsive Web Design) ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเข้าทำแบบสอบถามหรือแบบทดสอบของ SUsenes ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต คุณก็สามารถใช้งานได้สะดวกเหมือนกับการใช้งานบนโน็ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
สรุปแบบสอบถาม
สรุปแบบสอบถาม
SUsense สามารถแสดงข้อมูลสรุปของแบบสอบถามก่อนและแบบสอบถามหลังในรูปของจำนวนและร้อยละได้ทันทีหลังจากมีการทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น รวมถึงนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มรายการกรองข้อมูล (การจำแนกกลุ่ม) โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนการทดสอบ เพื่อทำการแสดงผลเฉพาะกลุ่มที่สนใจหรือกลุ่มที่ต้องการศึกษา นอกจากนี้ SUsense ยังสามารถส่งออกข้อมูลสรุปของแบบสอบถามก่อนและแบบสอบถามหลังในรูปแบบของไฟล์ Excel และไฟล์ TXT
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย
SUsense มีระบบการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติสำหรับผลการทดสอบชิมในแต่ละรูปแบบ และมีการแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ SUsense ยังสามารถเลือกเปลี่ยนวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่าง7 ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ รวมถึงนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มรายการกรองข้อมูล (การจำแนกกลุ่ม) โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนการทดสอบ เพื่อให้ระบบทำการวิเคราะห์ผลเฉพาะกลุ่มที่สนใจหรือกลุ่มที่ต้องการศึกษา และ SUsense ยังสามารถส่งออกข้อมูลผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของไฟล์ Excel และไฟล์ TXT
SUsense มีระบบการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติสำหรับผลการทดสอบชิมในแต่ละรูปแบบ และมีการแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ SUsense ยังสามารถเลือกเปลี่ยนวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่าง7 ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ รวมถึงนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มรายการกรองข้อมูล (การจำแนกกลุ่ม) โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนการทดสอบ เพื่อให้ระบบทำการวิเคราะห์ผลเฉพาะกลุ่มที่สนใจหรือกลุ่มที่ต้องการศึกษา และ SUsense ยังสามารถส่งออกข้อมูลผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของไฟล์ Excel และไฟล์ TXT
1. ผู้สร้างแบบสอบถามสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถามได้ตามรูปแบบที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น
2. การเพิ่มช่องข้อความของตัวเลือกใช้ได้เฉพาะแบบสอบถามเลือกรายการ
3. การข้ามข้อแบบสอบถามในกรณีเลือกตัวเลือกที่กำหนดใช้ได้เฉพาะแบบสอบถามเลือกรายการโดยสามารถเลือกข้อที่ต้องการข้าม หรือเลือกให้สิ้นสุดแบบสอบถาม หรือเลือกให้ไม่มีสิทธิทดสอบชิมตัวอย่าง
4. ชนิดแบบทดสอบที่แตกต่างกันจะใช้ในการประเมินที่แตกต่างกัน
5. ในกรณีที่มีแบบทดสอบชิมมากกว่า 1 รูปแบบ
6. ยกเว้นการทดสอบแบบ Ratio Profile ที่ต้องใช้หน้าจอที่มีขนาดกว้างมากกว่า 10 cm และการทดสอบแบบ QDA ที่ต้องใช้หน้าจอที่มีขนาดกว้างมากกว่า 15 cm
7. สามารถเลือกเปลี่ยนวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างได้ตามรูปแบบที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น
Alpha-Infinite Sci and Tech
098-799-9369
admin@a-ist.com
ah.pakk
Copyright © 2023 Alpha-Infinite Sci and Tech. สงวนสิทธิ์ทุกประการ